پشتیبانی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 86176746387

آدرس : یلسیبلیل

در تصفيه خانه های آب، با استفاده از فرآيندهای فيزيکی و شيميائی، غلظت آلاينده های محلول و نامحلول در آب مانند مواد آلی ، فلزات سنگين، مواد معلق، چربی و روغن) و غلظت نمکهای محلول کاهش مي يابد. در فرآيند فيزيکی، با ايجادجريانی آرام و زمان اقامت طولانی (مانند چربی گيرها و مخازن ته نشينی) و يا 

توسط فيلتراسيون (ماننــد فيلترهای شنـی، الترافيلترها)، بخش قابل توجهی از غلظـت آلاينده های موجود در آب (شامل مواد معلق و رنگ، چربی و مواد آلی و ميکروارگانيسم ها) کاهش می يابد. در اين فرآيند، همچنين کاهش غلظت نمکهای محلول در آب بواسطه اعمال حرارت و يا فشار اسمزی معکوس بروش های تبخيری و يا اسمز معکوس انجام ميشود.

فرآيندهاي شيميايي به فرآيندهايي اطلاق می گردد كه با انجام واكنش هاي شيميايي، در خواص فيزيكی- شيميايي آب تغيير حاصل می شود و عموما" با فرآيند فيزيكي همراه هستند و فرآيندهايي همچون انقعاد و لخته سازي، جذب سطحي

و گندزدايي را شامل میشود. در فرآيند شيميايي (از نوع انعقاد و لخته سازی) با افزودن مواد شيميايي مختلف (منعقد کننده ها و اکسيد کننده ها)، آلاينده های

مخزن ته نشینی

موجود در آب (شامل کدورت، مواد معلق، رنگ، فلزات سنگین مانند آهن، منگنز، مس، سرب و کـروم، سختی کل و سيليکاتهای محلول و نامحلول، مواد آلیتبديل به لخته و يا اکسيدهای فلزی ميشوند و بواسطه اختلاف وزن مخصوص ، قابليت جدا شدن از آب را خواهند داشت.عوامل مؤثر بر راندمان فرآيند انعقاد و لخته سازی شامل PH ، درجه حرارت، نوع مواد و ذرات معلق و مقدار مواد جامد می باشد. همچنين در فرآيند شيميائی (از نوع تبادل يونی) کاهش و يا حذف غلظت سختی کل، قليائيت و نمکهای محلول از آب انجام مي شود و آب نرم و يا آب بدون يون توليد ميشود.

در فرآيندهای شيميائی (از نوع جذب سطحی مانند کربن فعال) مواد آلی مولد رنگ، بو و طعم و نيز کلر باقيمانده از آب جدا ميشود.عوامل مؤثر بر راندمان فرآيند جذب سطحی شامل PH، دما، اندازه مولکولی جذب شونده و اندازه کانال های و حفره های جاذب می باشد.در فرآيند گند زدايي (ضد عفونی کنندگی) ميكرواگانيسم هاي مولد بيماري بواسطه مكانيسم تخريب ديواره سلولي، تغيير در قابليت نفوذ سلولي، تغيير در ماهيت كلوئيدي پروتوپلاسم و جلوگيري از فعاليت آنزيمها نابود مي شوند. استفاده از كلر، ازن و پرتوافکنی با اشعه UV سبب گند زدايي آب ميشود.

پکيج حدف فلزات سنگین
TOP