پشتیبانی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 86176746387

آدرس : یلسیبلیل

تصفيه آب به روش تبادل يونی

بی یون ساز آب (دیونایرز) :

سيستم های بی يون ساز آب شامل ستون های کاتيونی و آنيونی (يا بستر مختلط) جهت جداسازی انواع نمک های محلول و يونها، سيليکات، نيترات و توليد آب با درجه خلوص بالا  به کار ميروند. رزينهای تبادل يونی بر اساس نوع گروههای عمل کننده به دو دسته کاتيونی و آنيونی با انواع ضعيف و قوی تقسيم بندی مي شوند. در اين سيستم ها با توجه به ميزان غلظت قليائيت موجود در آب و در جهت کاهش هزينه های سرمايه گذاری و توليد آب با درجه خلوص متفاوت، می توان از ستونهای کاتيونی و آنيونی نوع ضعيف نيز بهمراه رزين های نوع قوی با چيدمان های مختلفی بهمراه برج ديگازيفاير استفاده نمود.

مرحله احياسازی ستونهای تبادل يونی شامل چهار مرحله شستشوی معکوس، احياسازی با اسيد و قليا (عمدتا" قوی مانند اسيدکلرئيدريک و سود سوزآور)، شستشوی کند بستر و شستشوی تند بستر ميباشد. در مرحله شستشوی معکوس، آب در خلاف جهت به بستر رزينی وارد ميشود و با زدايش ذرات ريز و مواد معلق احتمالی و نيز انبساط بستر، امکان افزايش سرعت نفوذ مولکولی مواد احياکننده بداخل حفره های رزين و انجام فرآيند تبادل يونی با يونهای سيار بر روی سايت های مستقر در کانال ها و در نتيجه افزايش راندمان احياسازی فراهم ميگردد. مرحله احياسازی با مواد شيميائی به دو صورت هم جهت و خلاف جهت انجام ميشود. در روش اول هزينه سرمايه گذاری کمتر و راهبری ساده تر و در روش دوم راندمان مرحله احياسازی بيشتر است. از عوامل موثر در افزايش راندمان احياسازی ميتوان به مقدار و غلظت مواد احياکننده، زمان تماس با رزين و درجه حرارت اشاره کرد.

در مرحله سوم (شستشوی کند)، آب بدون يون با شدت جريان و جهتی کاملا" مشابه با مرحله دوم وارد ستونهای رزينی ميشود. انجام اين مرحله در تکميل مرحله احياسازی (مرحله دوم) و نيز افزايش طول عمر رزينها نقش مهمی را ايفا ميکند. در مرحله آخر نيز شستشوی کامل بسترهای رزينی از مواد شيميائی باقيمانده در لابلای بستر و در شرايطی مشابه با حالت سرويس انجام ميشود.

سختی گير رزينی :

 در ستونهای سختی گير از رزين های کاتيونی نوع قوی جهت حذف سختی کل آب (نرم کردن آب) استفاده مي شود و با استفاده از محلول آب نمک، احياسازی ستون سختی گير صورت مي گيرد. راندمان رزينهای تبادل يونی نسبت به وجود کدورت, فلزات سنگين و مواد آلی در آب خام بسيار حساس ميباشند و در صورت وجود قابل توجهی از آلاينده های مذکور در آب, بکارگيری سيستم پيش تصفيه مناسب و يا استفاده از فرآيند تصفيه شيميائی (انعقاد و لخته سازی) لازم خواهد بود.

 

دی آلکالايزرها :

در ستونهای دی آلکالايزر از رزينهای کاتيونی نوع ضعيف جهت کاهش غلظت قليائيت و سختی موقت آب استفاده می شود و معمولا" با ستونهای گاززدای سرد (ديگازيفاير) همراه هستند. همچنين با استفاده از اين سيستم تصفيه و موازی کردن ستونهای دی آلکالايزر با ستونهای سختی گير علاوه بر کاهش غلظت سختی کل و قليائيت، غلظت نمکهای محلول در آب (TDS) نيز کاهش خواهد يافت.

TOP