پشتیبانی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 86176746387

آدرس : یلسیبلیل

تصفيه خانه آب صنعتی

سیستم تصفیه آب برج های خنک کن  :

عمده ترین مشكلاتی كه در سیستمهای خنك كن بر حسب تركیب درصد یونهای موجود در آب خام، سیكل تغلیظ و شرایط آب و هوائی منطقه بروز میكنند عبارتند از :  

رشد بیولوژیكی (میكروبی)

تشكیل رسوب

پدیده خوردگی

پدیده گرفتگی (فولینگ)

كنترل كیفیت آب برجهای خنك كن ضامن طول عمر اجزای تشكیل دهنده سیستم های خنك كن و راندمان تبادل حرارتی مطلوب در آنها میباشد. بر این اساس سیستم تصفیه آب میبایست به گونه ای طراحی شود كه از بروز موارد مذكور جلوگیری بعمل آورد. سیستم های خنک کن به سه دسته کلی مدار بسته، مدار باز با برگشت آب و مدار یکبار گذر تقسیم میشوند که با بدلیل افزایش املاح محلول بدلیل برگشت آب و بروز رشد میکروبی و گرفتگی بدلیل باز بودن مدار تصفیه، اهمیت سیستم تصفیه آب در این نوع سیستم خنک کن از دیگر انواع آن بیشتر است. مهمترین پارامترهایی كه میبایست در نگهداری مطلوب سیستمهای خنك كن و اطمینان از نحوه كاركرد صحیح آنها مد نظر قرار گیرند شامل موارد زیر میباشند :

درجه اسیدیته آب
هدایت الکتریکی آب
غلظت كل مواد محلول و سختی كل آب
كدورت و مواد معلق آب
غلظت یونهای Mn ، Fe ، SiO2 ، HCO3 ، Cl ، SO4 ، Ca در آب
غلظت كلر باقیمانده و بازدارنده ها (مانند (Zn ، PO4  در آب در گردش
غلظت COD ، BOD5 (در آب در گردش و آب خام در صورت وجود آلودگی)

سیستم تصفیه آب مطلوب در دستگاه های خنك كن مدار باز بهمراه برگشت آب می بایست پارامترهای مهم شیمیائی آب در گردش را در محدوده مجاز زیر نگه دارند :

PH مابین 6.5 الی 9
كلراید كمتر از 750 میلیگرم در لیتر برای فلز گالوانیزه و كمتر از 1500 میلیگرم در لیتر برای فلز استنلس استیل
كلسیم كمتر از 800 میلیگرم در لیتر بر حسب كربنات كلسیم (به نحوی كه رسوب سولفات كلسیم تشكیل نشود)
سولفات كمتر از 800 میلیگرم در لیتر ،  اگر كلسیم بیش از 800 میلیگرم در لیتر باشد در غیر اینصورت كمتر از 5000 میلیگرم در لیتر قابل قبول است.
سیلیكا كمتر از 150 میلیگرم در لیتر
آهن كمتر از 3 میلیگرم در لیتر
كل مواد معلق كمتر از 25 میلیگرم در لیتر
كل مواد محلول كمتر از 5000 میلیگرم در لیتر
عدم وجود روغن و چربی
آمونیاك كمتر از 50 میلیگرم در لیتر در صورت وجود آلیاژهای مس

سیستم تصفیه آب دیگ های بخار :

بسیاری از نمكهای معدنی و گازها در آب محلول هستند و این حلالیت بستگی به دما، فشار، پتانسیل شیمیائی، غلظت نمكهای دیگر و PH آب دارد. حلالیت ناخالصیهای فوق سبب میشود تا در تولید بخار از آب، مشكلاتی را بوجود بیاورد كه عمده ترین آنها بر حسب تركیب درصد یونهای موجود در آب خام  و سیكل تغلیظ عبارتند از :

تشكیل رسوب
پدیده خوردگی
كف كردن و حمل قطرات مایع با بخار  

برای جلوگیری از بروز این مشكلات و آسیب رسیدن به دیگهای بخار ، كنترل كیفیت آب دیگهای بخار نقش مهمی را ایفا میكنند. بر این اساس سیستم تصفیه آب میبایست به گونه ای طراحی شود كه اولا" نرخ انتقال حرارت در دیگ یكنواخت باشد، دوما" محافظت در برابر خوردگی مد نظر قرار گیرد و سوما" تولید بخار با كیفیت مورد نظر میسر باشد.

سیستم تصفیه آب دیگ های بخار تابع فشار دیگ بخار میباشد و بطور کلی از دو بخش تصفیه خارجی و داخلی تشكیل شده است كه در بخش تصفیه خارجی عملیاتی همچون کاهش غلظت کل نمک های محلول، کاهش سختی کل و قلیائیت و در بخش تصفیه داخلی عملیاتی مانند حذف کامل سختی کل، حذف گازهای محلول بروش فیزیکی و شیمیائی، تنظیم PH آب داخل دیگها و محافظت در برابر خوردگی خط کندانس انجام میشود. با افزایش فشار بخار آب، کاهش در غلظت یونهای محلول و سختی کل آب و  نیز کاهش غلظت اکسیژن محلول در آب از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود و نیاز به تولید آب جبرانی با خلوص بالاتر اهمیت سیستم مناسب تصفیه آب را روشن می نماید. بعنوان نمونه ، حد مجاز  پارامترهائ مهم شیمیائی در آب بلودان دیگهای بخار  با فشار کاری 15 بار بر اساس استاندارد ASTM در جدول زیر تعیین شده است :                   

 

MAX. QUANTITY

PARAMETER

 

 

 

BOILER FEED WATER

0.1

                                                  IRON ، mg/l Fe

0.05

                                              COPPER ، mg/l Cu

0.3

                                              T.H. ، ppm CaCO3

150

                                              SILICA ، mg/l SiO2

 

 

 

 

 

BOILER WATER

 700

  T.ALK. ، ppm CaCO3                    
 

                               CONDUCTIVITY ، micro s/cm

11.5~10.5

                                                                  PH

30-50

                                       PHOSPHATE ، mg/l PO4

                                                                              

مهمترین دستگاه های مورد نیاز در سیستم های تصفیه آب برج های خنک کن و دیگ های بخار عبارتند از :

 

سختی گير رزینی :

 در ستونهای سختی گير از رزين های کاتيونی نوع قوی جهت حذف سختی کل آب (نرم کردن آب) استفاده مي شود و با استفاده از محلول آب نمک، احياسازی ستون سختی گير صورت می گيرد. از ستونهای سختی گير در سيستم های تصفيه آب ديگهای بخار و برجهای خنک کن بوفور استفاده می شود.

 

سختی گير دوبلکس

   ستون های گاززدا :

در ستون های گاززدا بواسطه افزايش سطح تماس آب با هوا يا بخار آب، گازهای محلول و نامحلول در آب مانند دی اکسيد کربن، آمونياک، دی اکسيد گوگرد و اکسيژن حذف خواهند شد. گاززداها به دو نوع سرد (ديگازيفـاير) و گرم (دی اريتـور) تقسیم می شوند.

در نوع سرد از هوای فشرده و معمولا

 

بصورت جداگانه و یا بهمراه ستونهای رزینی استفاده می شود. در نوع گرم از بخار آب جهت زدایش گازها استفاده می شود و با توجه به پیش گرم شدن آب و حذف کامل گازها در نزدیکی نقطه جوش آب، از گاززدای نوع گرم در سیستم های تصفیه آب دیگهای بخار استفاده میشود.

گاززدای سرد

گاززدای گرم (دی اریتور)

دی آلکالايزرها :

در ستونهای دی آلکالايزر از رزينهای کاتيونی نوع ضعيف جهت کاهش غلظت قليائيت و سختی موقت آب استفاده میشود و معمولا" با ستونهای گاززدای سرد همراه هستند. همچنين با استفاده از اين سيستم و يا موازی کردن ستونهای دی آلکالايزر با ستونهای سختی گير علاوه بر کاهش غلظت سختی کل و قليائيت، غلظت نمکهای محلول در آب (TDS) نيز کاهش خواهد يافت. از ستونهای دی آلکالايزر معمولا" در سيستم های تصفيه آب ديگهای بخار استفاده می شود.

فيلترهای شنی و کربن فعال :

از فيلترهای شنی جهت جداسازی مواد معلق از آب استفاده مي شود و متناسب با شدت جريان آب ورودی به دو نوع ثقلی و تحت فشار (افقی و عمودی) تقسيم ميشوند و معمولا" در سرعت هيدروليکی 8 الی 10 متر بر ساعت کار مي کنند. بمنظور جلوگيری از افزايش غلظت مواد معلق و در نتيجه جلوگيری از بروز خوردگی سايشی و ميکروبی، فيلترهای شنی در سيستم تصفيه آب برجهای خنک کن معمولا" استفاده ميشوند.

از فيلترهای کربنی جهت جداسازی مواد آلی، رنگ، بو و کلر باقيمانده از آب استفاده میشود. اين فيلترها عموما" بصورت تحت فشار (افقی و عمودی)  ساخته ميشوند و در سرعت هيدروليکی 10 الی 15 متر بر ساعت کار می کنند.

 

پکيج های تزريق مواد شيميايی:

 از پکيج های تزريق در انواع سيستم های تصفيه آب، تاسيسات حرارتی و برودتی در موارد زير استفاده می شود :

ضدعفونی کردن منابع آبی و از بين بردن ميکروارگانيسمها
تزريق مواد ضد رسوب و جلوگيری از تشکيل رسوب در تاسيسات حرارتی و برودتی و آب شيرين کن ها    
تزريق مواد بازدارنده خوردگی و کاهش نرخ خوردگی

 

TOP