پشتیبانی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 86176746387

آدرس : یلسیبلیل

حفظ و سلامت منابع آبی موجود و استفاده بهينه از آنها سبب شده است كه مسئله تصفيه فاضلاب قبل از تخليه بر رودخانه ها و منابع آبی ديگر بيش از پيش مورد اهميت قرار گيرد و اهداف كلی تصفيه فاضلاب قبل از تخليه به محيط و يا با اهداف استفاده مجدد از پساب حاصله را مي توان به شرح زير بيان کرد :

   حفاظت از آبهاي پذيرنده در مقابل آلودگي های ميکروبی
   حفاظت از آبهاي پذيرنده در مقابل كاهش غلظت اكسيژن محلول و تخريب اكولوژيكي
   حفاظت از آبهاي پذيرنده در مقابل تخليه مواد مغذی (ترکيبات حاوی نيتروژن و فسفر و رشد گياهان
   توليد پساب تصفيه شده مطمئن از نظر ميكروبيولوژی به منظور استفاده در كشاورزd و پرورش آبزيان

برای دستيابی به اهداف ذكر شده؛ فرآيند تصفيه مناسب میبايست قادر به حذف مواد آلی قابل تجزيه (BOD و COD) ، مواد معلق، آمونياك و تركيبات ازت دار، ترکيبات فسفاته و عوامل بيماريزا باشد. سيستم های تصفيه فاضلاب به سه روش كلي فيزيكی، شيميایی، بيولوژيكی تقسيم ميشوند و با توجه به ميزان آلودگی و راندمان تصفيه ، يکی يا ترکيبی از روشهای فوق مورد استفاده قرار ميگيرند.

تصفيه فیزیکی :

تصفیه فیزیكی شامل فرآیندهایی است كه در آنها از خواص مكانیكی و فیزیكی جهت جداسازی مواد خارجی موجود در فاضلاب استفاده می شود كه از این دسته می توان به روشهایی نظیر آشغالگیری، چربی گیری، متعادل ساز، ته نشینی، دانه گیری، شناور سازی و فیلتراسیون اشاره نمود. روشهای فیزیكی قادر به حذف مواد معلق تا حدود 60 درصد ، COD تا حدود 30 درصد ، تخم انگلها تا حدود 80 درصد و چربی در روغن شناور تا حدود 85 درصد می باشد.

                                              مخزن ته نشینی

تصفيه شیمیایی :

 فرآیندهای شیمیایی به فرآیندهایی اطلاق می گردد كه با انجام واكنش های شیمیایی، در خواص فیزیكی- شیمیایی فاضلاب ورودی تغییر حاصل شده و معمولا به واسطه افزودن مواد شیمیایی مناسب بر محتوای مواد نامحلول، كلوئیدی و مواد محلول آلي و غير آلي فاضلاب تاثير گذاشته مي شود. فرآيندهاي شيميائی عموما" با فرآيندهاي فيزيكي و يا بيولوژيكي همراه هستند و فرآيندهايي همچون اکسيداسيون، انقعاد و لخته سازي، جذب سطحي و گندزدايي را شامل مي شود. اين نوع سيستم های تصفيه، بسرعت راه اندازی مي گردند و دارای راهبری ساده و راندمان بالايي می باشند. تشکيل لجن نسبتا" زياد و هزينه بالای راهبری استفاده از اين روش را محدود ميکند.

    پکيج فلزی حذف فلزات سنگين بروش اکسيداسيون

- اکسیداسیون، انعقاد، لخته سازی و ته نشینی :

این فرآیند جهت کاهش غلظت فلزات سنگین و مواد سمی، بار آلودگی ( BOD، COD)، رنگ، مواد معلق و كلوئیدی موجود در فاضلاب های مختلف استفاده می شود. از متداول ترین اکسید کننده ها میتوان به ترکیبات کلر، ازن و پرمنگنات و از متداول ترین منعقد كننده ها میتوان به آلوم، كلریدفریك، سولفات فرو و فریك و اشاره نمود. اکسیداسیون مواد آلاینده مانند فلزات سنگین معمولا" تولید ذرات ریز اکسید میکند و زمان زیادی برای ميباشد. همچنين مواد كلوئيدي با اندازه 1.5-1 نانومتر به دليل هم بار بودن و دفع يكديگر در اثر وجود نيروي الكتروستاتيك دافعه پايدار بوده و نميتوان آنها را توسط فرآيندهاي فيزيكي از فاضلاب جدا نمود. در اين شرايط با افزودن مواد منعقدکننده (كاتيونهايي با عدد والانس بالا) مي توان با كاهش پتانسيل زتا و خنثي نمودن بار منفي كلوئيدها، پايداري آنها را از بين برد و با چسبيدن ذرات کلوئيدی به يکديگر، فلوكهايي با وزن مخصوص بيش از آب تشكيل داد و در نتيجه قابليت ته نشين شدن بهتر در مدت زمان کوتاهتری را بدست آورد. همچنين از اين روش می توان جهت انعقـاد محصـولات ناشی از اکسيداسيون و تشکيل فلوک هايی با سرعت ته نشينی بالاتر استفاده نمود که بدليل جلوگيری از خروج لخته های ريز، راندمان فرآيند به ميزان قابل توجهی افزايش می يابد. انتخاب نوع و مقدار مواد منعقدكننده توسط روش جارتست انجام می گيرد.

 

آزمایش جارتست

- جذب سطحی :

کربن فعال متداول ترین جاذب سطحی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب میباشد. این ماده به دو صورت گرانول و پودر مورد استفاده قرار میگیرد که نوع گرانول آن به داخل مخازن تحت فشار و نوع پودر مستقیما" به داخل راکتورهای بیولوژیکی اضافه میشود. واکنش های جذب با کربن گرمازا است لذا با افزایش درجه حرارت راندمان جذب آنها کاهش می یابد. از کربن جهت جداسازی مواد آلی، رنگ، بو ، کلر باقیمانده و بعنوان هسته برای افزایش سرعت ته نشینی توده های بیولوژیکی (در حال پودر) استفاده می شود. فیلترهای کربن فعال عموما" بصورت تحت فشار (افقی و عمودی)  ساخته میشوند و در سرعت هیدرولیکی 10 الی 15 متر بر ساعت کار می کنند.

- گندزدایی :

گندزدایی به فرآیندی اطلاق می شود كه در آن میكرواگانیسم های مولد بیماری بواسطه مكانیسم تخریب دیواره سلولی، تغییر در قابلیت نفوذ سلولی، تغییر در ماهیت كلوئیدی پروتوپلاسم و جلوگیری از فعالیت آنزیمها نابود می شوند. از كلر ، ازن و پرتوافکنی با اشعه UV در گندزدایی استفاده میشود. هزینه سرمایه گذاری بالا ، نیاز به كدورت بسیار پایین پساب و عدم وجود باقیمانده قابل اندازه گیری در پساب ، مانع مصرف وسیع ازن و اشعه UV در تصفیه خانه ها شده است. كلرزنی عملی موثر برای نابود ساختن ارگانیسمهای بیماریزاست كه به علت هزینه كمتر ، قابلیت انعطاف بیشتر و قابلیت اكسیداسیون آهن ، منگنز و هیدروژن سولفور و كنترل بو ومزه و جلبكها بیش از سایر روشها استفاده می شود.

 - تصفیه بیولوژیكی :

فرآیندهای بیولوژیكی به فرآیندهایی اطلاق می شود كه با انجام واكنشهای بیوشیمیایی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد انواع میكروارگانیسم ها به دو صورت معلق در فاضلاب (نوع رشـد معلق) و چسبیده بر روی مدیاهای ثابت و شناور (رشـد چسبیده) ، مواد آلی كربنی محلول و معلق بعنوان منبع غذایی میكروارگانیسم ها، به (لخته) بیولوژیكی و انواع گازها در می آیند. وزن مخصوص توده های بیولوژیكی حاصله اندكی بیش از وزن مخصوص آب می باشد به همین دلیل به كمك ته نشینی میتوان آنها را از فاز مایع جدا نمود. فرآیندهای بیولوژیكی به دو دسته كلی هوازی و بیهوازی بنا به حضور و یا عدم حضور اكسیژن در محیط رشد میكروارگانیسمها تقسیم می شوند.

 در نوع هوازی محصولات نهایی در سطح انرژی پایین تری نسبت به نوع بیهوازی قرار دارند استفاده از روشهای بیهوازی جهت کاهش بار آلودگی زیاد در ابتدای فرآیند، میبایست از واحدهای هوازی با درجه اکسیداسیون بالاتر بمنظور کاهش غلظت مواد آلی خروجی تا محدوده استاندارد، استفاده گردد. مزایا و مشکلات فرآیند بیهوازی نسبت به فرآیند هوازی عبارتند از :

            مشکلات فرآیند بیهوازی
           مزایای فرآیند بیهوازی
 راهبری بسیار دشوارتر  نیاز به انرژی كمتر و تولید لجن كمتر
 حساسیت زیاد نسبت به تغییرات کمی مانند شدت جریان تولید متان و استفاده از آن به عنوان سوخت
 حساسیت زیاد نسبت به تغییرات کیفی فاضلاب ورودی  نگهداری باكتریهای بی هوازی به مدت نسبتا طولانی
 بار آلودگی بالای فاضلاب خروجی  نیاز به فضای كمتری بعلت بارگذاری بیشتر
 لزوم کنترل دقیق دما و قلیائیت  نیاز میكروارگانیسم ها به مواد غذایی كمتر

 

در طی واكنشهای بیوشیمیائی، میكروارگانیسمها برای رشد و تكثیر نیاز به منبع انرژی، كربن، عناصر معدنی همچون نیتروژن و فسفر و عناصر دیگر در مقادیر كم همچون گوگرد، كلسیم و منیزیم دارند. منابع كربنی كه از آنها مصرف میكنند كربن موجود در مواد آلی و دی اكسيد كربن هستند و بر اين اساس به دو دسته هتروتروف و آتوتروف تقسيم ميشوند.

تصفیه فاضلاب بروش هیبریدی

تشكيل توده هاي جديد بيولوژيك همواره نيازمند وجود منبع انرژي است. براي ميكروارگانيسمهاي هتروتروفيك، تامين انرژی اکسيداسيون مواد آلی و برای ميكروارگانيسمهاي آتوتروف توسط نور خورشيد يا واكنشهاي اكسيداسيون احيا مواد غير آلي انجام مي شود. همچنين بر اساس نحوه استقرار ميکروارگانيسمها، فرآيندهای بيولوژيکی به دو روش جداگانه رشد معلق (مانند فرآيند لجن فعال) و رشد چسبيده (مانند صافی چکنده، RBC و بيوفيلترها) و یا روش هیبریدی (مانند IFAS و MBBR) تقسيم ميشوند.

تصفيه خانه های فاضلاب به دو صورت بتنی (در ظرفيت های بالا) و پکيج های فلزی و پلی اتيلنی ساخته ميشوند. عدم نياز به خاکبرداری و آب بندی بتن، زمان ساخت کوتاه تر، امکان استقرار در هر نقطه و سهولت در جابجائی از جمله مزايای پکيج های فلزی و پلی اتيلنی محسوب ميشود.

TOP