پشتیبانی

متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی متن آزمایشی 

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 86176746387

آدرس : یلسیبلیل

خدمات آموزشی شرکت مهندسی نو آوران دانش آب

 برگزاری دوره های آموزشی كاربردی و فشرده در زمينه های : 

  1. اصول تصفيه، راهبري و نگهداری تصفيه خانه فاضلاب بهداشتی با استفاده از شبيه ساز
  1. اصول تصفيه فاضلاب های صنعتی (مقدماتی و پيشرفته)
  1. اصول تصفيه آب آشاميدنی
  1. اصول تصفيه آب های صنعتی با استفاده از شبيه ساز (مقدماتی و پيشرفته)
  1. اصول راهبری و نگهداري سيستمهای تبادل يونی با استفاده از نرم افزار
  1. اصول راهبری و نگهداری فرآيند غشائی (اسمز معكوس) با استفاده از نرم افزار
  1. كنترل كيفيت، راهبری و نگهداری سيستمهای تصفيه آب ديگهاي بخار
  1. كنترل كيفيت، راهبری و نگهداری سيستمهای تصفيه آب سيستم های خنك كن
TOP